Interest

„Zainteresowania?”. Dziś rzeczownik, który ma wiele znaczeń i zmienia je w zależności od kontekstu i sąsiedztwa. W konsekwencji znajduje szerokie zastosowanie w Legal English. Poniżej kilka najczęstszych zastosowań.

Rzeczownik interest może rzeczywiście oznaczać zainteresowanie czymś, (I have no interest in science subjects, my only love is law) które w prawie określa się jako interes. Często spotykamy przy tym podział na interes prawny i interes faktyczny (legal interest oraz factual interest). Ten drugi zazwyczaj nie jest wystarczający, aby wziąć udział w postępowaniu (por. np.: art. 28 KPA lub art. 510 KPC).

W nieco podobnym stylu, ale z innym tłumaczeniem, tworzymy zbitkę personal interests. Z polskiego punktu widzenia całość zmienia wtedy znaczenie na dobra osobiste – czyli instytucję znaną każdemu adeptowi prawa głównie z art. 23 i 24 KC. Jako przykład możemy wskazać, że Health, liberty and dignity are the most common examples of an individual`s personal interests (Zdrowie, wolność i godność stanowią najpopularniejsze przykłady dóbr osobistych osoby fizycznej).

Jednakże najczęstsze zastosowanie dzisiejszego słowa ma zupełnie inne znaczenie. W umowach słówko interest wykorzystywane jest najczęściej jako odsetki. Możemy zatem spotkać takie postanowienie: The interest rate shall be 3% per annum– co znaczy, że stopa odsetek wynosi 3 % rocznie. Należy bezwzględnie pamiętać, że w tym znaczeniu interest występuje zawsze w liczbie pojedynczej! Chcąc zatem powiedzieć, że odsetki narastają na Twoim długu wskażemy Interest is accruing on your debt (nie: Interests are).