Supersedes

Hahahaa… ” Fakt, patrząc polskim okiem na dzisiejsze słowo, jedno jest pewne – łatwo będzie je zapamiętać 🙂 Gorzej z przywołaniem poprawnego, angielskiego znaczenia, bo nijak ma się ono do naszych skojarzeń. Czasownik to supersede oznacza zastępować, wyprzedzać. W Legal English jest nam szczególnie przydatny, jeśli chcemy wyrazić pierwszeństwo określonych przepisów lub postanowień przed innymi przepisami i postanowieniami. Na przykład w umowie możemy napisać w taki sposób:

In the event of a discrepancy between the information on the non-English document and its English counterpart, the English version shall supersede. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentem w języku angielskim a dokumentem w innym języku, wersja w języku angielskim jest nadrzędna.

Możemy także posłużyć się „supersedesem”, aby zaznaczyć, że dawne ustalenia i nieformalne maile poprzedzające zawarcie umowy już nas nie wiążą, a ich ostatecznym wyrazem jest zawarta umowa.

A signed contract of sale shall supersede all previous negotiations and correspondence between the parties.

Po podpisaniu umowy sprzedaży wszelkie wcześniejsze negocjacje i korespondencja między stronami tracą ważność.