Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Ruszyły zapisy na nowy wakacyjny kurs „Cinematic Legal English” – start kursu 24.06. Zapisy pod adresem: p.chojecka@saturdayschool.pl

Regulamin
Cześć!
Miło nam, że odwiedzasz stronę naszej Szkoły języka angielskiego prawniczego Saturday School! 😊 Poniżej znajdziesz aktualnie obowiązujący regulamin, w którym opisaliśmy m.in.: działanie strony www, formularza kontaktowego i sklepu internetowego, a także zasady prowadzenia zajęć językowych on-line. Jeśli któreś z naszych kursów lub szkoleń szczególnie przypadły Ci do gustu i chciałbyś wziąć w nich udział– zapoznaj się zwłaszcza z § 7-10 niżej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy Cię do kontaktu z nami.
See you in class!

Patrycja i Adam

REGULAMIN 
SZKOŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRAWNICZEGO
SATURDAY SCHOOL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa on zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Saturday School sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001059359, NIP: 8992971980, e-mail: biuro@saturdayschool.pl, tel. +48 605 116 757 (dalej: Szkoła).
 2. Regulamin jest udostępniany powszechnie i nieodpłatnie na stronie internetowej Szkoły: www.saturdayschool.pl (dalej: Serwis Internetowy), pod adresem: https://www.saturdayschool/regulamin, z możliwością jego wydrukowania oraz  utrwalania i zwielokrotniania techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Szkołę (Usługi on-line) polegają w szczególności na umożliwieniu:
  a) przeglądania treści Serwisu Internetowego;
  b) korzystania z formularza kontaktowego;
  c) zakładania i korzystania z Konta użytkownika;
  d) zawierania Umów, w szczególności kupna Kursów lub Szkoleń oraz eBooków;
  e) uczestniczenia w Kursach lub Szkoleniach;
  f) korzystaniu z innych usług, udostępnionych w Serwisie Internetowym.

§ 2. Definicje

 1. Wszystkie wytłuszczone pojęcia użyte w Regulaminie posiadają swoje definicje.
 2. Następujące pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają (wg kolejności alfabetycznej):
  a) Administrator Szkoła działająca jako podmiot przetwarzający dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w § 12 Regulaminu.
  b) eBooki – określone językowe materiały dydaktyczne, przeznaczone do własnego użytku Klienta.
  c) KlientKonsument lub Przedsiębiorca korzystający z Usług on-line świadczonych przez Szkołę.
  d) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023 poz.1610 t.j, z późn. zm.);
  e) Konsument – osoba fizyczna:

  • dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która zawiera umowę  związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści umowy  wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD).

  f) Konto – konto użytkownika możliwe do założenia i posiadania przez Klienta w Serwisie Internetowym, którego funkcjonalności opisano szczegółowo w § 5 Regulaminu.
  g) Polityka Plików Cookies – dokument opisujący stosowanie plików cookies w Serwisie Internetowym, dostępny pod adresem https://saturdayschool.pl/polityka-cookies
  h) Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę w ramach Serwisu Internetowego i wypełniający obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, dostępny w Serwisie Internetowym pod adresem: https://saturdayschool.pl/polityka-prywatnosci
  i) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  j) Regulamin – niniejszy regulamin
  k) Serwis Internetowy – strona internetowa Szkoły pod adresem: www.saturdayschool.pl
  l) Szkoła – Saturday School sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, KRS: 0001059359, NIP: 8992971980, e-mail: biuro@saturdayschool.pl, tel. +48 605 116 757
  m) Umowa – zawarta przez Klienta ze Szkołą za pośrednictwem Serwisu Internetowego umowa kupna Kursu lub Szkolenia lub eBooka
  n) Usługi on-line – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Szkołę, w szczególności wymienione w § 1 ust. 3 Regulaminu.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest całkowicie dobrowolne.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprawnego komputera lub laptopa, przeglądarki stron internetowych (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, oraz połączenia z Internetem.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze stosowaniem plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies udostępnioną w Serwisie Internetowym pod adresem https://saturdayschool.pl/polityka-cookies (dalej: Polityka Plików Cookies).
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z akceptacją Regulaminu, która wynika z samego faktu korzystania z Serwisu Internetowego. W razie braku akceptacji Regulaminu, Klient powinien natychmiast opuścić Serwis Internetowy, zaprzestając tym samym przeglądania jego zawartości lub korzystania z innych Usług on-line.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 6. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
  a) ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu Internetowego,
  b) zamieszczać w Serwisie Internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  c) wprowadzać do Serwisu Internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
  d) wykorzystywać Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu Internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym, obejmujących w szczególności teksty, zdjęcia oraz inne materiały (w szczególności grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są własnością Szkoły lub są używane przez Szkołę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują do nich prawa własności intelektualnej – bez pisemnej zgody Szkoły albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują do nich prawa własności intelektualnej, z wyjątkiem dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych
 9. Klient obowiązany jest do przekazywania za pośrednictwem Serwisu Internetowego prawdziwych i pozyskanych zgodnie z prawem danych osobowych własnych lub osób trzecich. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 10. Klient ponosi wobec Szkoły oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  a) naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień Regulaminu,
  b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu Internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu Internetowego,
  – w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w ust. 5-9 niniejszego paragrafu. Odpowiedzialność Klienta, obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Szkoły oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Szkołę w związku z wyrządzeniem jej szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
 11. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Szkoła zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

4. Formularz kontaktowy

 1. W ramach Serwisu Internetowego Szkoła udostępnia Klientowi formularz kontaktowy, który umożliwia w szczególności zadawanie pytań odnoszących się do Usług on-line.
 2. Przy wypełnianiu formularza kontaktowego, Klient zapoznaje się i poprzez zaznaczenie zgody akceptuje Politykę Prywatności, udostępnioną w Serwisie Internetowym pod adresem: https://saturdayschool.pl/polityka-prywatnosci (dalej: Polityka Prywatności), która określa zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę w ramach Serwisu Internetowego i wypełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.

§ 5. Konto użytkownika

 1. Klient ma możliwość rejestracji, tj. założenia i posiadania konta użytkownika w Serwisie Internetowym (dalej: Konto).
 2. Założenie i posiadanie Konta jest darmowe, całkowicie dobrowolne i wymaga wskazania loginu w postaci adresu e-mail oraz hasła.
 3. Przy zakładaniu Konta, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 4. Konto umożliwia Klientowi w każdej chwili m.in.: zobaczyć swoje zamówienia, zobaczyć i pobrać swoje pliki do pobrania, w szczególności zakupione eBooki (zob.  § 7 ust. 7 Regulaminu), zapisać i edytować swoje dane, w tym adres rozliczeniowy, zmienić hasło.
 5. Założenie i posiadanie Konta nie jest niezbędne do korzystania przez Klienta z Usług on-line Szkoły innych niż wskazane w ust. 4. W szczególności Konto nie jest narzędziem służącym do uczestniczenia w Kursach lub Szkoleniach ani warunkiem koniecznym zawarcia jakiejkolwiek Umowy.
 6. Klient ma prawo w każdej chwili wystąpić o usunięcie swojego Konta. W tym celu wystarczy przesłanie informacji o chęci usunięcia Konta pocztą elektroniczną na adres e-mail Szkoły lub przesyłką pocztową na adres siedziby Szkoły. Konto zostanie przez Szkołę usunięte niezwłocznie po otrzymaniu informacji jak wyżej.

§ 6. Oferta Szkoły

 1. Szkoła oferuje Klientom w ramach świadczonych Usług on-line m.in.:
  1. Możliwość zakupu i udziału w określonych zajęciach językowych- kursach i szkoleniach. Kurs to określony w Serwisie Internetowym cykl zajęć językowych o określonej tematyce. Szkolenie to określone w Serwisie Internetowym i niebędące kursem zajęcia, najczęściej jednorazowe, poświęcone danemu, wyodrębnionemu zagadnieniu. (dalej: Kursy lub Szkolenia).
  2. Możliwość zakupu i pobrania określonych językowych materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do własnego użytku Klienta (dalej: eBooki).
 2. Szkoła poprzez Serwis Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Oferta Kursów lub Szkoleń oraz eBooków dostępna jest w Serwisie Internetowym i obejmuje szczegółowe informacje, dotyczące zwłaszcza jej przedmiotu oraz ceny. Informacje te należy jednak poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany oferty Kursów lub Szkoleń oraz eBooków, w szczególności poprzez jej rozszerzanie, zawężanie, zmianę charakterystyk oraz ceny. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Umowy, które zostały zawarte przed datą wejścia zmiany w życie.
 5. Szkoła oferuje ograniczoną ilość miejsc na Kursach i Szkoleniach. Miejsca na Kursach i Szkoleniach są gwarantowane według kolejności zawarcia Umowy, zgodnie z § 7 Regulaminu.
 6. Ceny podane w Serwisie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Kursy i Szkolenia jako zajęcia językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 Ustawy o podatku od towarów i usług. eBooki są w naszej Szkole zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wskazanych powyżej stawek VAT, Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
 7. Szkoła ma prawo prowadzenia akcji promocyjnych obniżających cenę Kursów lub Szkoleń oraz eBooków na zasadach opisanych w Serwisie Internetowym, w szczególności poprzez udostępnienie w ramach tychże akcji dedykowanych kodów rabatowych.
 8. Jeśli inaczej nie postanowiono, kody rabatowe:
  1. mają charakter jednorazowy,
  2. obejmują wyraźnie określoną zniżkę procentową od pełnej ceny (w przypadku Kursów składających się z kilku semestrów – od wszystkich semestrów),
  3. nie łączą się z innymi promocjami, w szczególności zniżką dla studentów lub aplikantów,
  4. zachowują ważność przez okres wskazany w akcji promocyjnej, jednak nie dłuższy niż 1 rok
  5. wymagają wpisania przez Klienta kodu w zakładce „koszyk”.

§ 7. Zawarcie Umowy kupna Kursu, Szkolenia lub eBooka

 1. Klient ma możliwość zawarcia ze Szkołą umowy kupna Kursu lub Szkolenia lub eBooka (dalej: Umowy) za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. W celu zawarcia Umowy Klient:
  1. wybiera i dodaje Kursy lub Szkolenia lub eBooki do „koszyka”, (mając też na tym etapie możliwość wpisania kodu rabatowego obniżającego cenę zgodnie z § 6 ust. 7 i 8 Regulaminu),
  2. zapoznaje się i poprzez zaznaczenie zgody akceptuje treść Regulaminu, który wraz z załącznikami stanowi każdorazowo integralną część Umowy. W przypadku zakupu eBooków, Klient poprzez akceptację Regulaminu wyraża także zgodę na ich dostarczenie przez Szkołę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy (zob. ust. 6 niżej)
  3. wskazuje dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, w tym wystawienia przez Szkołę faktury na osobę fizyczną lub na firmę,
  4. wybiera formę i sposób płatności ceny (zob. ust. 4 i 5 niżej) stanowiącej wynagrodzenie Szkoły oraz dokonuje płatności.
 3. Umowa zostaje zawarta wraz z zaksięgowaniem płatności Klienta na rachunku bankowym Szkoły.
 4. Klient może wedle swojego uznania wybrać następujące formy płatności ceny:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Szkoły w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 96 1090 2141 0000 0001 5556 0660. W tym przypadku Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail fakturę pro-formę, zawierającą dane niezbędne do dokonania płatności. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail fakturę potwierdzającą dokonaną wpłatę oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
  2. płatność za pośrednictwem platformy internetowej Przelewy24, prowadzonej przez PAYPRO S.A. 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8 NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347935 – w szczególności poprzez BLIK, szybki przelew i inne sposoby określone przez powyższego dostawcę. W tym przypadku Klient otrzymuje na podany przez niego adres e-mail fakturę potwierdzającą dokonaną wpłatę oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 5. Klient może wedle swojego uznania wybrać następujące sposoby płatności ceny:
  1. W przypadku Szkoleń i eBooków – wyłącznie jednorazowo (z góry)
  2. W przypadku Kursów – jednorazowo (z góry) albo w dwóch lub czterech  równych ratach uwzgledniających czas trwania Kursu. W tym przypadku zapłata przez Klienta pierwszej raty traktowana jest jako zaliczka w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i warunek niezbędny do zawarcia Umowy. Kolejne raty płatne są na podstawie przesyłanych przez Szkołę na adres e-mail Klienta faktur VAT, w odstępach czasu uzależnionych od ilości wybranych przez Klienta rat oraz czasu trwania wybranego Kursu.
 6. W przypadku zakupu eBooków, Klient akceptując treść Regulaminu wyraża zgodę na ich dostarczenie przez Szkołę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. W konsekwencji Klient uzyskuje dostęp do eBooków od razu po potwierdzeniu dokonania płatności, ale traci możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 27 ust 1 i nast. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i § 9 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu.
 7. Klient ma możliwość pobrania eBooków bezpośrednio po dokonanym zakupie, poprzez kliknięcie w widoczny na ekranie link „pobierz”. Jeśli podczas zakupu eBooków Klient założył lub posiadał już Konto w Serwisie Internetowym, ma dodatkowo możliwość pobrania eBooków w dowolnym momencie z Konta, z zakładki „Pliki do pobrania”.
 8. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Szkole przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W innych przypadkach opóźnień w płatności Szkole przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie określone w Kodeksie Cywilnym oraz inne koszty odzyskiwania należności określone w przepisach prawa.

§ 8. Uczestnictwo w Kursach lub Szkoleniach

 1. Szkoła prowadzi Kursy lub Szkolenia wyłącznie w formie on-line z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego (w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przeznaczonego do prowadzenia profesjonalnych konferencji, umożlwiającego jednoczesną transmisję dźwięku i obrazu. Oprogramowanie w tym zakresie posada Szkoła; Klient nie musi posiadać ani nabywać żadnego dodatkowego oprogramowania we własnym zakresie.
 2. Uczestniczenie w Kursach lub Szkoleniach wymaga od Klienta, poza posiadaniem sprawnego komputera lub laptopa, także posiadania własnej kamery (wbudowanej lub zewnętrznej), głośnika (zewnętrznego lub wewnętrznego), mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego) oraz sprawnego połączenia z Internetem, które pozwala utrzymywać spotkania internetowe w czasie rzeczywistym (minimalna prędkość to 50 Mbps,).
 3. Kursy lub Szkolenia składają się z zajęć w formie konwersatoriów z zakresu języka angielskiego lub angielskiego prawniczego, każdorazowo prowadzonych z ramienia Szkoły przez lektora posiadającego niezbędną wiedzę konieczną dla prawidłowego prowadzenia zajęć.
 4. Zajęcia w ramach Kursów odbywają się w grupach liczących od 4 do 10 osób, raz w tygodniu, w wymiarze 90 minut, w ustalonych dniach i godzinach (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy). Zajęcia w ramach Szkoleń odbywają się w grupach od 4 do 20 osób, w ustalonym terminie i wymiarze czasu określonym każdorazowo w ofercie.
 5. Szkoła zastrzega możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu niezebrania minimalnej liczby Klientów na dany Kurs lub Szkolenie, tj. 4 osób. Umowa może być rozwiązana we wskazanym powyżej trybie do dnia drugich zajęć poprzez oświadczenie wysłane pocztą elektroniczną na adres Klienta. W sytuacji, gdyby do tego dnia Klient dokonał zapłaty ceny (lub jej części), zostanie ona bez żadnych opłat zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przy użyciu takich samych form płatności, jakie zostały przez Klienta użyte do dokonania zapłaty, chyba że Klient wskaże inną formę zwrotu. Klient oświadcza, że akceptuje powyższe uprawnienie i nie będzie rościł żadnych praw w stosunku do Szkoły w przypadku niezebrania minimalnej liczby słuchaczy, a tym samym rozwiązania Umowy z powyższej przyczyny.
 6. Lektor dokłada należytej staranności w celu zapewnienia najlepszej realizacji zajęć, jednakże nie może i nie ponosi odpowiedzialności za zakres opanowanych przez Klienta wiadomości przekazanych na zajęciach. 
 7. Lektor może prowadzić na zajęciach listę obecności.
 8. W ramach Kursów lub Szkoleń Klient może być zobowiązany do samodzielnego zakupu wskazanych przez Szkołę książek lub e-booków na jego własny koszt. Jeśli Szkoła dostarcza Klientom materiały edukacyjne (dalej: Skrypty) w ramach ceny, każdorazowo jest to wskazane w opisie danego Kursu lub Szkolenia w Serwisie Internetowym (w ramach „FAQ”).
 9. Klient nie jest uprawniony do dalszego przekazywania udostępnionych przez lektora Skryptów osobom nieuprawnionym. Za każdy przypadek złamania niniejszego zakazu Klient będzie obciążony karą umowną w wysokości stanowiącej pełną cenę Kursu lub Szkolenia. Maksymalna wysokość kary za wszystkie naruszenia nie może przekraczać dwukrotności ceny danego Kursu lub Szkolenia
 10. Klient nie jest uprawniony do przekazywania danych dostępowych do zajęć osobom trzecim. Za każdy przypadek złamania niniejszego zakazu Klient będzie obciążony karą umowną w wysokości stanowiącej pełną cenę Kursu lub Szkolenia. Maksymalna wysokość kary za wszystkie naruszenia nie może przekraczać dwukrotności ceny danego Kursu lub Szkolenia.
 11. Klient nie może w trakcie zajęć utrwalać wizerunku pozostałych Klientów oraz lektora bez ich wyraźnej zgody wyrażonej przynajmniej w formie dokumentowej.
 12. Nieobecność Klienta na poszczególnych zajęciach nie wpływa na cenę ani czas trwania zajęć i nie stanowi niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy przez Szkołę.
 13. W przypadku nieobecności za zajęciach Kursu lub Szkolenia, Klient otrzymuje Skrypt oraz dostęp do nagranych zajęć na maksymalny okres jednego miesiąca począwszy od daty przeprowadzenia zajęć. W tym czasie Klient będzie mógł odtwarzać nagranie dowolną ilość razy. Po upływie wskazanego terminu dostęp zostanie zablokowany.  Klient nie jest uprawniony do dalszego przekazywania udostępnionych nagrań osobom nieuprawnionym. Za każdy przypadek złamania niniejszego zakazu Klient będzie obciążony karą umowną w wysokości stanowiącej pełną cenę Kursu lub Szkolenia. Maksymalna wysokość kary za wszystkie naruszenia nie może przekraczać dwukrotności ceny danego Kursu lub Szkolenia.
 14. W przypadku konieczności odwołania przez Szkołę zajęć w ramach Kursu lub Szkolenia, zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z Klientami (uczestnikami Kursu lub Szkolenia) – w przypadku Kursu odwołane zajęcia odbędą się nie później niż do dnia zakończenia czasu trwania Kursu określonego w ofercie.
 15. Ukończenie Kursu lub Szkolenia wiąże się z przesłaniem Klientowi na wskazany adres e-mail dwujęzycznego, elektronicznego certyfikatu, opatrzonego elektronicznym podpisem zaufanym. W przypadku Kursu wydanie certyfikatu Klientowi jest warunkowane obecnością na przynajmniej 70% zajęć Kursu. W przypadku Szkolenia wydanie certyfikatu Klientowi jest warunkowane obecnością na zajęciach przewidzianych w ramach tego Szkolenia.
 16. Szkoła w celu zapewnienia świadczenia jak najlepszych usług przedstawi Klientowi ankietę celem uzyskania opinii w zakresie jakości przeprowadzonych zajęć.

§ 9. Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyn – w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (a zatem zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu licząc od dnia zaksięgowaniem płatności Klienta na rachunku Szkoły) – zgodnie z ust. 2 i 3 niżej oraz z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niżej.
 2. W celu odstąpienia od Umowy należy wysłać wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail Szkoły lub przesyłką pocztową na adres siedziby Szkoły. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Szkoła dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką Klient wykorzystał do jej zapłaty, chyba że Klient wskaże inną formę zwrotu środków pieniężnych.
 4. W przypadku zakupu Kursów lub Szkoleń, jeśli odstąpienie od Umowy nastąpiło po rozpoczęciu zajęć, Szkoła potrąci z ceny zapłaconej przez Klienta proporcjonalną kwotę za zajęcia, w których Klient wziął udział lub do których otrzymał Skrypt oraz dostęp zgodnie z § 8 ust. 13 Regulaminu.
 5. W przypadku zakupu eBooków, warunkiem ich zakupu jest wyrażenie zgody na ich dostarczenie przez Szkołę przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy. W konsekwencji Klient uzyskuje dostęp do eBooków od razu po potwierdzeniu dokonania płatności, ale traci możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 27 ust 1 i nast. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i § 9 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu.

§ 10. Wypowiedzenie Umowy o Kurs

 1. Klient ma możliwość wypowiedzenia zawartej Umowy o Kurs z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, tj. wysłania na adres e-mail Szkoły wiadomości  z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy lub nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej z pisemnym oświadczeniem opatrzonym podpisem Klienta.
 2. Do momentu upływu terminu wypowiedzenia Klient może uczestniczyć w zajęciach w ramach Kursu.
 3. Szkoła ma możliwość wypowiedzenia Umowy o Kurs ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, tj. wysłania Klientowi wiadomości e-mail na podany adres z  oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy lub nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej z pisemnym oświadczeniem opatrzonym podpisem, w przypadku:
  1. gdy Klient nie dokonał w terminie zapłaty co najmniej dwóch zadeklarowanych rat ceny zgodnie z § 7 Regulaminu,
  2. śmierci lektora prowadzącego zajęcia.
 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, cena Kursu obejmuje zajęcia, w których Klient wziął udział lub do których otrzymał Skrypt oraz dostęp zgodnie z § 8 ust. 13 Regulaminu w czasie od dnia rozpoczęcia Kursu do dnia upływu okresu wypowiedzenia. Jeżeli Klient uiścił cenę w wyższej wysokości, w szczególności za cały kurs „z góry”, wówczas cena w części nienależnej zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wypowiedzenia, przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką Klient wykorzystał do jej zapłaty, chyba, że Klient wskaże inną formę zwrotu środków pieniężnych. Jeżeli Klient uiścił cenę w niższej wysokości, Szkoła niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia przekaże Klientowi na podany przez niego adres e-mail fakturę lub korektę obejmującą różnicę, którą Klient jest zobowiązany dopłacić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wypowiedzenia.

§ 11. Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Usługi On-line realizowane są przez Szkołę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Szkołę.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące wybranego Kursu lub Szkolenia lub eBooka, opis i datę stwierdzenia wadliwego działania Usługi On-line oraz opcjonalnie – żądanie Klienta. Przykładowy formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje należy składać w formie papierowej na adres korespondencyjny lub elektroniczny na adres e-mail Szkoły wskazany w § 1 ust. 1.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Szkoła zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Szkoła zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia. Jeżeli Szkoła nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznała ona reklamację za uzasadnioną.
 6. Szkoła nie uzależnia rozpatrywania reklamacji od formy lub miejsca jej złożenia z zastrzeżeniem ust. 4 wyżej.

§ 12. Dane Osobowe

 1. Szkoła jest administratorem danych osobowych Klientów (dalej: Administrator).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Umów zawieranych przez Konsumenta– także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym ustępie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin, w celu zachowania jego zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń́, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego;
  4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
  6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. przeciwdziałanie nadużyciom;
  8. poprawa obsługi Klientów;
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, Szkoła:
  1. udostępnia stary (archiwalny) Regulamin w Serwisie Internetowym, zamieszczając odnośnik do archiwalnej wersji w zakładce https://www.saturdayschool.pl/regulamin
  2. udostępnia zmieniony (aktualny) Regulamin w Serwisie Internetowym, w zakładce https://www.saturdayschool.pl/regulamin,
  3. przesyła nową treść Regulaminu wraz z informacją o wprowadzonych zmianach na podany adres e-mail Klientom, którzy posiadają Konto w Systemie Internetowym.
 5. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Szkołę, nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia ich ogłoszenia i przesłania zgodnie z ust. 4 wyżej. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia, co oznacza że zmiany Regulaminu nigdy nie będą dotyczyły już zawartych Umów o Kursy lub Szkolenia oraz eBooki .
 6. Wszelkie spory między Szkołą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 7. Klient będący Konsumentem może:
  1. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Szkoła, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-069 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl),
  2. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Szkoły, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2024 r.

Załączniki (do pobrania):

Załącznik nr 1- FORMULARZ REKLAMACJIZałącznik nr 2 - WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY